f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง M61110030307
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมาย4 ตอนควบคุม 1401,1402 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย-คลองหวะ ระหว่าง กม.1249+900 - กม.1249+910 RT. ปริมาณงาน 10,455.00 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 9,990,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 23/11/2561
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ