f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
เปิดใช้ "สัญญาณไฟทางข้ามอัจฉริยะ" บริเวณทางม้าลาย (Smart Crosswalk) บนทางหลวงหมายเลข 407 (ถนนกาญจนวนิช)
ลงวันที่ 07/07/2566
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย และแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จะเปิดใช้ "สัญญาณไฟทางข้ามอัจฉริยะ" บริเวณทางม้าลาย (Smart Crosswalk) บนทางหลวงหมายเลข 407 (ถนนกาญจนวนิช) ตอน ควนหิน - สงขลา ที่ กม.20+200 (หน้าธนาคารกรุงเทพ) ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องติดตั้งระบบสัญญาณ "สัญญาณไฟทางข้ามอัจฉริยะ" บริเวณทางม้าลาย เพื่อยกระดับความปลอดภัยของคนเดินข้ามถนนในบริเวณทางม้าลายของกรมทางหลวง ช่วยลดปัญหาการฝ่าฝืนไม่หยุดรถให้คนข้ามบริเวณทางม้าลาย และช่วยลดความล่าช้าในการเดินทางทั้งในส่วนของคนข้ามและยวดยานต่าง ๆ
โดยระบบสัญญาณไฟทางข้ามอัจฉริยะบริเวณทางม้าลายดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก ๆ อยู่ 3 ส่วน ได้แก่
1. กล้อง CCTV ตรวจจับปริมาณคนข้ามถนนและความเร็วของรถยนต์
2. ระบบ AI ประมวลผลคนข้ามถนนกับการจราจรบนถนน
3. ระบบไฟสัญญาณจราจรควบคุมการจราจรและควบคุมการข้ามถนนของผู้ใช้
และมีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้
- เมื่อมีคนต้องการข้ามถนนมายืนรอข้ามทางม้าลายหากผู้ข้ามยังไม่ได้กดปุ่มระบบจะส่งเสียงเตือนให้กดปุ่ม เพื่อข้ามและให้รอสัญญาณเพื่อข้ามถนน
- ระบบจะทำการคำนวณจากเครื่องมือตรวจจับยานพาหนะบนผิวจราจรเพื่อหาจังหวะที่เหมาะสมในการหยุดรถให้คนข้ามได้อย่างปลอดภัย
- เมื่อสัญญาณไฟบนถนนเปลี่ยนเป็นสีแดงระบบจะให้สัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามพร้อมส่งเสียงเตือนให้ผู้ข้ามระมัดระวังในการข้าม
- ในระหว่างการข้ามหากผู้ข้ามใช้เวลาเดินข้ามมากกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ ระบบ "สัญญาณไฟทางข้ามอัจฉริยะ" จะเพิ่มระยะเวลาให้โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีไฟคนข้ามกะพริบเตือนให้ทราบว่าระยะเวลาในการข้ามใกล้หมด
- เมื่อระบบตรวจสอบบริเวณทางข้ามว่าไม่มีผู้ข้ามระบบจะเริ่มให้สัญญาณการเดินรถได้ตามปกติ
ทั้งนี้ กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการติดตาม และประเมินผลโครงการนำร่องดังกล่าว เพื่อมาดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ และขยายผลไปในพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป

'