f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
421 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6856-05-4 จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2562 136,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
422 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตเตอรี่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2562 8,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
423 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อชุดไฟวับวาบหลังคา 24 V (อิเล็คทรอนิกส์) ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2562 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
424 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ เป็นเงินจำนวน 18,478.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 18,478.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
425 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7763-05-1 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 10,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
426 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถยก หมายเลข 73-0017-67-6 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 16,620.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
427 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6017-97-5 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 7,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
428 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6860-05-0 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 29,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
429 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบส่งกำลังของรถยก หมายเลข 73-0017-67-6 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2562 10,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
430 สำนักงานทางหลวงที่ 18 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบเครื่องยนต์ของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6500-15-5 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2562 8,691.08 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
431 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6496-94-1 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2562 31,060.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
432 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6494-94-0 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2562 11,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
433 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ซื้อแบตเตอรี่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6860-05-0 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2562 6,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
434 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ขายทอดตลาดรถยนต์ งานงบประมาณ หมายเลข 22-4159-01, 22-4203-05 จำนวน 2 คัน 14/01/2562 75,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
435 สำนักงานทางหลวงที่ 18 ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการเลขที่ 60/2, 147/52 และ 147/57 จำนวน 3 หลัง 11/01/2562 190,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 421 ถึง 435 จาก 463 รายการ