f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 18
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 66129038516
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ ซื้อยางนอก ยางใน และยางรองของรถเกลี่ย หมายเลข 41-5108-79-9 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
งบประมาณ 44,800.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 04/12/2566 13/12/2566
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ