f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 18
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62090064244
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 621,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 30/09/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 09/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ