f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 18
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62090057992
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 23,420 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 626,485.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 26/09/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 09/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ