f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 18
ปีงบประมาณ 2565
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64100024360
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (สงขลา) จ.สงขลา ๑ แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,500,000.00 บาท
สถานะ เปลี่ยนแปลงแผน
วันที่ประกาศ 07/10/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ