f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 18
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63110020485
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ - ทุ่งหวัง ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 51,600,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 10/11/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ