f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
931 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน เพื่อสำรองไว้ใช้ในการซ่อม บำรุง รักษาเครื่องจักร/ยานพาหนะ และอื่นๆของสำนักงานทางหลวงที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2562 310/B/85/62/23 สำนักงานทางหลวงที่ 18
932 จ้างซ่อมบำรุงรักษา ระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกขนาด 3.5 ตัน หมายเลข 46-6933-14-7 จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2562 310/B/-/62/22 สำนักงานทางหลวงที่ 18
933 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 31/01/2562 310/-/62/29 สำนักงานทางหลวงที่ 18
934 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 31/01/2562 310/-62/29 สำนักงานทางหลวงที่ 18
935 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6856-05-4 จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2562 310/B/30/62/47 สำนักงานทางหลวงที่ 18
936 ซื้อแบตเตอรี่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2562 310/B/30/62/46 สำนักงานทางหลวงที่ 18
937 ซื้อชุดไฟวับวาบหลังคา 24 V (อิเล็คทรอนิกส์) ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2562 310/B/30/62/43 สำนักงานทางหลวงที่ 18
938 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ เป็นเงินจำนวน 18,478.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 310/45/62/25 สำนักงานทางหลวงที่ 18
939 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7763-05-1 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 310/B/30/62/41 สำนักงานทางหลวงที่ 18
940 ซื้ออะไหล่ของรถยก หมายเลข 73-0017-67-6 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 310/B/30/62/40 สำนักงานทางหลวงที่ 18
941 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6017-97-5 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 310/B/30/62/38 สำนักงานทางหลวงที่ 18
942 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6860-05-0 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 310/B/30/62/37 สำนักงานทางหลวงที่ 18
943 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบส่งกำลังของรถยก หมายเลข 73-0017-67-6 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2562 310/B/-/62/19 สำนักงานทางหลวงที่ 18
944 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบเครื่องยนต์ของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6500-15-5 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2562 310/B/-/62/20 สำนักงานทางหลวงที่ 18
945 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6496-94-1 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2562 310/B/30/62/34 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 931 ถึง 945 จาก 968 รายการ