f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
916 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกกะบะเท หมายเลข 23-6049-95-1 จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2562 310/B/30/62/55 สำนักงานทางหลวงที่ 18
917 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เป็นเงินจำนวน 9,908.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2562 310/40/62/38 สำนักงานทางหลวงที่ 18
918 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หใายเลข 44-7762-05-5 จำนวน 5 รายการ 12/03/2562 310/B/30/62/54 สำนักงานทางหลวงที่ 18
919 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 12/03/2562 310/40/62/40 สำนักงานทางหลวงที่ 18
920 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 12/03/2562 310/40/62/39 สำนักงานทางหลวงที่ 18
921 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 12/03/2562 310/40/62/40 สำนักงานทางหลวงที่ 18
922 ซื้อยางของรถบรรทุกขนาด 3.5 ตัน หมายเลข 46-6933-14-7 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2562 310/B/30/62/51 สำนักงานทางหลวงที่ 18
923 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อสำรองไว้ใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของสำนักงานทางหลวงที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2562 310/B/35/62/26 สำนักงานทางหลวงที่ 18
924 จ้างเหมาบริการ ซ่อมบำรุง รักษาระบบส่งกำลังของรถบรรทุกกระบะเท หมายเลข 23-6051-95-6 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2562 310/B/-/62/27 สำนักงานทางหลวงที่ 18
925 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร เป็นเงินจำนวน ๗๙,๗๔๐.-บาท 11/02/2562 310/35/62/32 สำนักงานทางหลวงที่ 18
926 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6549-97-9 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 310/B/-/62/24 สำนักงานทางหลวงที่ 18
927 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกกระบะเท หมายเลข 23-6051-95-6 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 310/B/30/62/49 สำนักงานทางหลวงที่ 18
928 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เป็นเงินจำนวน 79,350.-บาท 08/02/2562 310/35/62/31 สำนักงานทางหลวงที่ 18
929 ซื้ออะไหล่ของรถตู้ หทายเลข 20-6171-08-0 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2562 310/B/30/62/48 สำนักงานทางหลวงที่ 18
930 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 19,200.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2562 310/-/62/30 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 916 ถึง 930 จาก 968 รายการ