f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดแผงมาตรวัดและเรือนไมค์ของรถตรวจการณ์ หมายเลข ๒๑-๖๕๐๐-๑๕-๕ จำนวน ๒ รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานเงินทุน 31/01/2563 31/01/2563 310/B/-63/12 สำนักงานทางหลวงที่ 18
17 ซื้อไส้กรองของรถเกลีย หมายเลข ๔๑-๕๑๑๐-๗๙-๓ จำนวน ๓ รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) งานเงินทุน 31/01/2563 31/01/2563 310/B/30/63/20 สำนักงานทางหลวงที่ 18
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 30/01/2563 30/01/2563 310/40/63/17 สำนักงานทางหลวงที่ 18
19 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 30/01/2563 30/01/2563 310/40/63/18 สำนักงานทางหลวงที่ 18
20 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบแระมาณ) 30/01/2563 30/01/2563 310/40/63/18 สำนักงานทางหลวงที่ 18
21 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6017-97-5 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2563 23/01/2563 310/B/30/63/19 สำนักงานทางหลวงที่ 18
22 ซื้ออะไหล่ของรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า หมายเลข 68-6315-18-0 จำนวน 10 รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2563 23/01/2563 310/B/30/63/14 สำนักงานทางหลวงที่ 18
23 ซื้อแบตเตอรี่ของรถพ่วง หมายเลข 61-6018-94-2 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2563 23/01/2563 310/B/30/63/15 สำนักงานทางหลวงที่ 18
24 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7763-05-1 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2563 23/01/2563 310/B/30/63/18 สำนักงานทางหลวงที่ 18
25 ซื้อยางของรถบรรทุกกะบะเท หมายเลข 23-6222-04-2 จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2563 23/01/2563 310/B/30/63/16 สำนักงานทางหลวงที่ 18
26 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ (งานงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 26/12/2562 310/45/63/15 สำนักงานทางหลวงที่ 18
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ (งานงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 26/12/2562 310/60/63/14 สำนักงานทางหลวงที่ 18
28 จ้างเหมาบริการอัดสายไฮดรอลิคขิงรถเกลี่ย หมายเลข 41-5110-79-3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 17/12/2562 310/B/-/63/6 สำนักงานทางหลวงที่ 18
29 วัสดุของใช้โรงงาน เพื่อสำรองไว้ใช้ในการซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของ สทล18 17/12/2562 17/12/2562 310/B/85/63/8 สำนักงานทางหลวงที่ 18
30 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7765-5-3 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 13/12/2562 310/B/30/63/6 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 16 ถึง 30 จาก 207 รายการ