f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เป็นเงินจำนวน 11,985.00 บาท 12/11/2562 310/60/63/5 สำนักงานทางหลวงที่ 18
167 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2562 310/-/63/2 สำนักงานทางหลวงที่ 18
168 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2562 310/-/63/3 สำนักงานทางหลวงที่ 18
169 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2562 310/-/63/1 สำนักงานทางหลวงที่ 18
170 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562 310/-/63/2 สำนักงานทางหลวงที่ 18
171 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562 310/-/63/1 สำนักงานทางหลวงที่ 18
172 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงอนจำนวน 36,000 บาท โดยวิธีเฉพาะ้เจาะจง 01/10/2562 310/-/63/3 สำนักงานทางหลวงที่ 18
173 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 18,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562 62107016504 สำนักงานทางหลวงที่ 18
174 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 24/09/2562 310/60/62/172 สำนักงานทางหลวงที่ 18
175 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 23,420 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 26/09/2562 310/35/62/173 สำนักงานทางหลวงที่ 18
176 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 26/09/2562 310/60/62/176 สำนักงานทางหลวงที่ 18
177 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 69 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 25/09/2562 310/60/62/174 สำนักงานทางหลวงที่ 18
178 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 24/09/2562 310/60/62/172 สำนักงานทางหลวงที่ 18
179 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 24/09/2562 310/70/62/169 สำนักงานทางหลวงที่ 18
180 จ้างเหมาบริการปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร สำนักงานทางหลวงที่ 18 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ 24/09/2562 310/-/62/165 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 166 ถึง 180 จาก 331 รายการ