f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 24 รายการ (งานงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 26/12/2562 310/45/63/15 สำนักงานทางหลวงที่ 18
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ (งานงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2562 26/12/2562 310/60/63/14 สำนักงานทางหลวงที่ 18
3 จ้างเหมาบริการอัดสายไฮดรอลิคขิงรถเกลี่ย หมายเลข 41-5110-79-3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 17/12/2562 310/B/-/63/6 สำนักงานทางหลวงที่ 18
4 วัสดุของใช้โรงงาน เพื่อสำรองไว้ใช้ในการซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของ สทล18 17/12/2562 17/12/2562 310/B/85/63/8 สำนักงานทางหลวงที่ 18
5 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7765-5-3 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 13/12/2562 310/B/30/63/6 สำนักงานทางหลวงที่ 18
6 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6015-95-3 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 13/12/2562 310/B/-/63/7 สำนักงานทางหลวงที่ 18
7 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 13/12/2562 310/B/-/63/5 สำนักงานทางหลวงที่ 18
8 จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-1404-14 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 13/12/2562 310/-/63/1 สำนักงานทางหลวงที่ 18
9 จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของรถเกลี่ย หมายเลข 41-5108-79-9 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 13/12/2562 310/B/-/63/4 สำนักงานทางหลวงที่ 18
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 03/12/2562 03/12/2562 310/40/63/9 สำนักงานทางหลวงที่ 18
11 จ้างเหมาบริการ ตรวจครบกำหนดเช็คระยะ 150,000 กม. ของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6500-15-5 จำนวน 12 รายการ 27/11/2562 27/11/2562 310/B/-/63/2 สำนักงานทางหลวงที่ 18
12 จ้างเหมาบริการ ตรวจครบกำหนดเช็คระยะ 150,000กม. ของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6500-15-5 จำนวน 12 รายการ 27/11/2562 27/11/2562 310/B/-/63/2 สำนักงานทางหลวงที่ 18
13 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 15/11/2562 15/11/2562 310/40/62/7 สำนักงานทางหลวงที่ 18
14 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์และระบบห้ามล้อของรถตรวจการณ์ หมายเลข ๒๑-๖๖๖๖-๑๗-๔ จำนวน ๑๘ รายการ 15/11/2562 15/11/2562 310/B/-/63/1 สำนักงานทางหลวงที่ 18
15 8073.15 15/11/2562 15/11/2562 310/B/-/63/1 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 1 ถึง 15 จาก 182 รายการ