f
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างบำรุงทาง
ลงวันที่ 17/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างบำรุงทาง 

ประเภทที่ 11.1 งานขุดขนวัสดุ หิน กรวด ทราย ลูกรัง และงานดิน ประเภทที่ 1 มีสิทธิ์เข้าแข่งขันเสนอราคา ในวงเงินค่าจ้างสัญญาไม่เกิน 30 ล้านบาท จำนวน 1 ราย ดังนี้

1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีบี คอน ผู้มีอำนาจจัดการ นางสาวณัฐชยา ทองกองทุน

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
520 ดาวน์โหลด

'