f
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
ลงวันที่ 12/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง งานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๐.๔ งานบำรุงปกติ ประเทภ ข ชั้น ๒ จำนวน ๑ ราย ดังนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลท์ติ้ง ไลฟ์ (๒๐๐๘)    น างสาวศุภวรรณ เม้งช่วย เป็นผู้อำนาจจัดการ 

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง งานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๐.๔ งานบำรุงปกติ ประเทภ ข ชั้น ๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลท์ติ้ง ไลฟ์ (๒๐๐๘) 665 ดาวน์โหลด

'