f
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง : พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ลงวันที่ 23/08/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ตำแหน่ง : พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 704 ดาวน์โหลด

'