f
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 07/08/2566 การพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคางานก่อสร้างและงานบำรุงทาง
2 12/07/2566 การพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทาง
3 04/07/2566 การพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคางานบำรุงทาง
4 26/01/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๑
5 09/11/2565 สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)
6 31/10/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๑
7 12/10/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ 11.1
8 12/10/2565 ส่งสำเนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ 10.1
9 07/10/2565 การพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคางานก่อสร้าง
10 25/08/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๒
11 18/08/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๑
12 18/08/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๑
13 20/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๑
14 01/07/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๑ และ ประเภทที่ ๑๑.๒
15 19/05/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเหมางานบำรุงทาง ประเภทที่ ๑๑.๑