วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนราธิวาส
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66060031084
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 420303 ตอน สะปอม - ปาเสมัส ระหว่าง กม.226+923 - กม.227+203 (ร่องกลาง) ทางหลวงหมายเลข 40560103 ตอน บ้านโคก - สุไหงโก-ลก ระหว่าง กม.50+260 - กม.51+340 เป็นตอนๆ (เกาะกลาง) จำนวน 4 รายการ (กิจกรรมหลักที่ 21)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 3,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 26/06/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 07/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ