วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนราธิวาส
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66060031103
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 42710101 ตอน คอลอกาเว - ไอร์ซือเร๊ะ ระหว่าง กม.15+120 - กม.15+760 RT., ทางหลวงหมายเลข 41930100 ตอน สุไหงปาดี – บือเลาะ ระหว่าง กม.16+540 - กม.17+060.RT. ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 4 รายการ (กิจกรรมหลักที่ 20)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 26/06/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 07/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ