วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนราธิวาส
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66060027022
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปูต๊ะ – สะปอม ระหว่าง กม.199+900 – กม.200+780 SB., NB. (ร่องกลาง) ระยะทาง 0.880 กม. ปริมาณงาน 46 ต้น จำนวน 3 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,475,600.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 23/06/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 07/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ