วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนราธิวาส
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง p66060026994
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4058 ตอนควบคุม 0102 ตอน มะรือโบ – รือเสาะ ระหว่าง กม.29+790 – กม.31+630 RT. ระยะทาง 1.840 กม. ปริมาณงาน 47 ต้น จำนวน 3 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,500,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 23/06/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 07/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ