วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงนราธิวาส
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65110024748
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปูต๊ะ–สะปอมระหว่าง กม.195+052– กม.195+892 (เกาะกลาง) ระยะทาง 0.840 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) จำนวน 3 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,250,000.00 บาท
สถานะ ยกเลิกแผน
วันที่ประกาศ 22/11/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ ชื่อโครงการมีความคลาดเคลื่อน