วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
นายธวัชชัย เผนานนท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาสฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมพิธี ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ลงวันที่ 28/07/2563

นายธวัชชัย เผนานนท์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาสฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมพิธี ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์


'