f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 23/09/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฆอแย - กาโต ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+000 ระยะทาง 4.000 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 23/09/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4244 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - ซาโห่ ตอน 4 ระหว่าง กม.2+200 - กม.2+460 ระยะทาง 0.260 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 03/08/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4077 ตอนควบคุม 0101 ตอน ยะหา - บาจุ และ ตอนควบคุม 0102 ตอน บาจุ - บันนังสตา ระหว่าง กม.6+850 - กม.7+050 ปริมาณงาน 2,460 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 01/06/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมางานปลูกต้นไม้ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะหา - บาละ ที่ กม.๙ + ๓๑๓ LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 05/05/2563 แขวงทางหลวงยะลา งานปะซ่อม (Skin Patching) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน บ่อหิน - เบตง ระหว่าง กม.๑๑๐+๖๓๖ - กม.๑๕๐+๐๐๐ (เป็นตอน ๆ) ระยะทาง ๓๙.๓๖๔ กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 07/04/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ7-8) บริเวณแขวงทางหลวงยะลา ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 07/04/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) บริเวณแขวงทางหลวงยะลา ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 07/04/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ3-6) ทางหลวงหมายเลข 4326 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - บ้าน กม.17 ที่ กม.10+245 (บริเวณพื้นที่หมวดทางหลวงยะรม) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 07/04/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวง (แบบคอนเทม) หมวดทางหลวงยะลา ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 07/04/2563 แขวงทางหลวงยะลา จ้างเหมาค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวง (แบบคอนเทม) หมวดทางหลวงยะรม ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 102 รายการ