f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 21/07/2563 312/30/63/118 แขวงทางหลวงยะลา
92 จ้างเหมางานทางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๔, ๔๓๒๕ และทางหลวงหมายเลข ๔๓๒๖ ปริมาณงาน ๓,๑๒๐ ลบ.ม. 15/07/2563 312/63/189 แขวงทางหลวงยะลา
93 จ้างติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย แขวงทางหลวงยะลา 10/07/2563 312/63/180 แขวงทางหลวงยะลา
94 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด ๕.๓ แรงม้า จำนวน ๓ เครื่อง 10/07/2563 312/63/179 แขวงทางหลวงยะลา
95 จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปลูกต้นไม้ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ยะหา - บาละ ที่ กม.๙ + ๓๑๓ LT. 13/08/2563 สัญญา ยล.47/2563 แขวงทางหลวงยะลา
96 ซื้อวัสดุก่อสร้่าง จำนวน ๗ รายการ 14/07/2563 312/63/188 แขวงทางหลวงยะลา
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ 14/07/2563 312/63/187 แขวงทางหลวงยะลา
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ 14/07/2563 312/63/186 แขวงทางหลวงยะลา
99 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๗ และทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๒ ปริมาณงาน ๑๖๕,๗๔๔ ตร.ม. 14/07/2563 312/63/185 แขวงทางหลวงยะลา
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ 03/07/2563 312/63/178 แขวงทางหลวงยะลา
101 ซื้อเป้าสะท้อนแสง แบบ ๒ หน้า สีเหลือง จำนวน ๑๕๐ ตัว 03/07/2563 312/63/177 แขวงทางหลวงยะลา
102 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ 02/07/2563 312/63/176 แขวงทางหลวงยะลา
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ 02/07/2563 312/63/175 แขวงทางหลวงยะลา
104 ซื้อเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง ขนาด ๔ x ๔ x ๒.๓ มม. จำนวน ๒๐ เส้น 02/07/2563 312/63/174 แขวงทางหลวงยะลา
105 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 01/07/2563 312/63/173 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 91 ถึง 105 จาก 507 รายการ