f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
301 จ้างถอดย้าย ล้างทำความสะอาดพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 34000 บีทียู จำนวน 2 ชุด 12/09/2562 312/-/62/293 แขวงทางหลวงยะลา
302 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ 11/09/2562 312/30/62/112 แขวงทางหลวงยะลา
303 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 10/09/2562 312/40/62/282 แขวงทางหลวงยะลา
304 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 10/09/2562 312/40/62/281 แขวงทางหลวงยะลา
305 จ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน จำนวน 3 สายทาง 12/09/2562 164/2562 แขวงทางหลวงยะลา
306 ซื้อHOT MIX จำนวน ๓๙ ตัน 09/09/2562 312/60/62/280 แขวงทางหลวงยะลา
307 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 09/09/2562 312/35/62/279 แขวงทางหลวงยะลา
308 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A.๔ 09/09/2562 312/40/62/278 แขวงทางหลวงยะลา
309 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น ๓๐๑๑ i จำนวน ๒ กล่อง 09/09/2562 312/40/62/277 แขวงทางหลวงยะลา
310 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๔๔ ตอน เบตง - ซาโห่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒๑+๗๘๑ และทางหลวงหมายเลข ๔๓๒๕ ตอน ปากบาง - จุฬาภรณ์พัฒนา ๑๐ ระหว่าง กม.๓+๐๐๐ - กม.๙+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑๖๖,๕๙๙ ตร.ม. 09/09/2562 312/-/62/276 แขวงทางหลวงยะลา
311 ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด ๕.๓ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง 06/09/2562 312/80/62/275 แขวงทางหลวงยะลา
312 ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๕ ตอน บ้านเนียง - ยะหา ,ทางหลวงหมายเลข ๔๐๗๐ ตอน ยะหา - บาละ และทางหลวงหมายเลข ๔๑๗๖ ตอน ปะแต - บาละ ปริมาณงาน ๑๙๑,๔๐๐ ตร.ม. 05/09/2562 312/-/62/271 แขวงทางหลวงยะลา
313 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ 05/09/2562 312/45/62/273 แขวงทางหลวงยะลา
314 จ้างถอดล้างฟิลเตอร์แอร์กรองฝุ่นหยดน้ำมันบู๊ตมอเตอร์เป่าไล่ระบบท่อน้ำทิ้งแอร์ จำนวน ๒๕ ชุด 05/09/2562 312/-/62/272 แขวงทางหลวงยะลา
315 จ้างเหมางานตัดหญ้าขอบไหล่ทางและลาดคันทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๘ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ยุโป - ท่าสาป ระหว่าง กม.๒๖+๗๗๕ - กม.๓๕+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑๖๖,๔๒๒ ตารางเมตร 03/09/2562 312/-/62/270 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 301 ถึง 315 จาก 538 รายการ