f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
286 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ 23/09/2562 312/45/62/311 แขวงทางหลวงยะลา
287 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ 23/09/2562 312/70/62/310 แขวงทางหลวงยะลา
288 ซื้อพรมไวนิล ขนาด 1.20 x 6.00 ม. จำนวน 1 ม้วน 23/09/2562 312/40/62/309 แขวงทางหลวงยะลา
289 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 19/09/2562 312/40/62/307 แขวงทางหลวงยะลา
290 ซื้อวัสดุงานบ้าน งานครัว จำนวน 7 รายการ 19/09/2562 312/40/62/307 แขวงทางหลวงยะลา
291 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ.4 จำนวน 400 รีม 19/09/2562 312/40/62/305 แขวงทางหลวงยะลา
292 ซื้อ HOT MIX จำนวน 42 ตัน 16/09/2562 312/60/62/300 แขวงทางหลวงยะลา
293 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 16/09/2562 312/30/62/120 แขวงทางหลวงยะลา
294 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 13/09/2562 312/35/62/299 แขวงทางหลวงยะลา
295 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 12/09/2562 312/30/62/115 แขวงทางหลวงยะลา
296 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 12/09/2562 312/30/62/114 แขวงทางหลวงยะลา
297 ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ 12/09/2562 312/40/62/297 แขวงทางหลวงยะลา
298 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 12/09/2562 312/40/62/296 แขวงทางหลวงยะลา
299 ซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว 12/09/2562 312/40/62/295 แขวงทางหลวงยะลา
300 ซื้อโพเดียม (แท่นบรรยาย) ขนาด กว้าง 48 x 48 x 115 ซม. จำนวน 2 ตัว 12/09/2562 312/40/62/294 แขวงทางหลวงยะลา
แสดง 286 ถึง 300 จาก 538 รายการ