f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
มอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด ประจำปี 2562
ลงวันที่ 16/01/2563

มอบทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด ประจำปี 2562 ประเภททุนเรียนดี และ ทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก สหกรณ์ฯ ในสังกัดฯแขวงทางหลวงยะลา


'