f
title
แขวงทางหลวงยะลา
YALA HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
ร่วมแต่งกายชุดผ้าไทย ตามมาตรการเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทย
ลงวันที่ 26/01/2566

นายสมนึก เศียรอุ่น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยะลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงยะลา ร่วมใจแต่งกายชุดผ้าไทย ตามมาตรการเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทย


'