วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 319/60/67/128 17/04/2567 1,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0300 ตอน ปลักพ้อ-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง 222+949-กม.225+638 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0200 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.43+000-กม.74+397 N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/05/2567 2,560,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4054 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-มาเลเซีย (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.6+785-กม.8+470 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36 ต้น) 16/05/2567 2,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0200 ตอน จะนะ-ปาแด ตอน 2 ระหว่าง กม.61+052-กม.61+621 S/B ระยะทาง 1 แห่ง 29/04/2567 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ-นาจวก ตอน 1 ระหว่าง กม.32+230-กม.53+153 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,036 ม.) 13/05/2567 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๒๙๙+๘๕๐-กม.๑๓๐๓+๔๕๐(เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน คลองแงะ-นาจวก ระหว่าง กม.๖+๐๐๐-กม.๗+๕๐๐ RT(เป็นตอนๆ) 22/04/2567 3,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4243 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-สะท้อน ระหว่าง กม.22+400-กม.24+570 LT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2567 34,999,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 1 ชุด 319/45/67/127 09/04/2567 8,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4243 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-สะท้อน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+870-กม.4+335 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 100 ต้น) 14/05/2567 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างก่อสร้าง กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล. ๔ตอนควบคุม๑๕๐๐ตอนพังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๓๐๘+๖๔๐-กม.๑๓๐๙+๔๔๐ N/B,S/B ทล.๔๓ตอนควบคุม๐๒๐๒ตอน จะนะ-ปาแด((ชื่อตอนควบคุมเดิม)ทล.๔๓ตอนควบคุม๐๒๐๐ตอน นาหม่ 14/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1275+588-กม.1305+000(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน190.31 ตร.ม.) 14/05/2567 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างเหมาการ ซ่อมป้ายจราจร พร้อมเสา และสัญญาณไฟกระพริบ พร้อมเสา ปริมาณงาน 1 แห่ง 319/-/67/126 05/04/2567 25,658.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างก่อสร้าง งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน นาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) (ชื่อตอนเดิม) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ปลักพ้อ-ด่านประปลักพ้อ-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.๒๓๖+๐๐๐-กม.๒๓ 14/05/2567 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จ้างก่อสร้าง งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน นาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) (ชื่อตอนเดิม) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ปลักพ้อ-ด่านประปลักพ้อ-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.๒๓๖+๐๐๐-กม.๒๓ 04/04/2567 19,999,964.78 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,195 รายการ