วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 26/12/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑-๒) หมวดทางหลวงเทพา แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) จ.สงขลา ๑ แห่ง (ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี ที่ กม.๓+๗๕๕ LT) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 22/12/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.๖๔+๗๖๔-กม.๖๗+๒๑๕ LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๙๕๖ เมตร) จำนวน ๓ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 29/11/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน นาหม่อม-จะนะ ระหว่าง กม.๓๙+๕๖๐-กม.๔๑+๐๒๕ N/B ปริมาณงาน ๑๖,๓๑๐ ตร.ม. จำนวน ๑๐ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 29/11/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.๔๙+๔๔๐-กม.๕๐+๘๒๕ S/B ปริมาณงาน ๑๖,๒๒๕ ตร.ม. จำนวน ๑๐ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 16/11/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ระหว่าง กม.๑๘๓+๐๒๑-กม.๑๘๓+๕๕๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๗ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 20/10/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.๓๘+๘๒๕-กม.๕๙+๕๘๐ LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๒,๔๐๔ เมตร) จำนวน ๒ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 19/10/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘๕+๓๒๐-กม.๑๘๖+๖๔๕ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๗๘ ต้น) จำนวน ๓ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 19/10/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๒ ตอน จะนะ-ปาแด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๒+๑๙๐-กม.๖๕+๔๕๘ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๑๘ ต้น) จำนวน ๓ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 19/10/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน นาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๒๒๙+๑๐๐-กม.๒๓๓+๒๕๙ LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๘ รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 19/10/2565 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๒๙๒+๘๘๐-กม.๑๒๙๖+๒๒๔ (เป็นตอนๆ), ทางหลวงหมายเลข ๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน คลองแงะ-นาทวี ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๐+๗๒๕, ท เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 188 รายการ