วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ-นาจวก ตอน 1 ระหว่าง กม.32+230-กม.53+153 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,036 ม.) 13/05/2567 สข.2/15/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
92 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4243 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-สะท้อน ระหว่าง กม.22+400-กม.24+570 LT. (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2567 สข.2/22/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
93 ซื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 1 ชุด 319/45/67/127 09/04/2567 319/45/67/127 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
94 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4243 ตอนควบคุม 0100 ตอน สะเดา-สะท้อน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+870-กม.4+335 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 100 ต้น) 14/05/2567 eb-สข.2/19/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
95 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล. ๔ตอนควบคุม๑๕๐๐ตอนพังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.๑๓๐๘+๖๔๐-กม.๑๓๐๙+๔๔๐ N/B,S/B ทล.๔๓ตอนควบคุม๐๒๐๒ตอน จะนะ-ปาแด((ชื่อตอนควบคุมเดิม)ทล.๔๓ตอนควบคุม๐๒๐๐ตอน นาหม่ 14/05/2567 สข.2/18/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
96 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1275+588-กม.1305+000(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน190.31 ตร.ม.) 14/05/2567 eb-สข.2/21/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
97 จ้างเหมาการ ซ่อมป้ายจราจร พร้อมเสา และสัญญาณไฟกระพริบ พร้อมเสา ปริมาณงาน 1 แห่ง 319/-/67/126 05/04/2567 319/-/67/126 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
98 จ้างก่อสร้าง งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน นาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) (ชื่อตอนเดิม) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน ปลักพ้อ-ด่านประปลักพ้อ-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.๒๓๖+๐๐๐-กม.๒๓ 14/05/2567 สข.2 24 2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
99 งานป้ายข้างทางบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0200 ตอน จะนะ-ปาแด ระหว่าง กม.43+000-กม.74+397 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 279.81 ตร.ม. 09/05/2567 สข.2/11/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
100 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๕๐๐ ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๒๗๕+๖๐๕-กม.๑๒๙๘+๖๔๒ N/B,S/B (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/05/2567 สข.2/28/2566 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
101 ซื้อไวนิล ขนาด 2.30 x 0.80 ม. จำนวน 2 ผืน 319/85/67/125 04/04/2567 319/85/67/125 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
102 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองแงะ-นาจวก ระหว่าง กม.25+720-กม.48+759 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,012 ม.) 07/05/2567 สข.2/7/2567 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
103 จ้างเหมาทำการ ซ่อมป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ทุ่งหวัง-นาทวี ที่ กม.200+910 ปริมาณงาน 1 แห่ง 319/-/67/124 03/04/2567 319/-/67/124 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
104 ซื้อหิน ขนาด 3/8" จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/67/123 03/04/2567 319/60/67/123 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
105 จ้างเหมาทำการ ซ่อมหลักนำทางยางพารา และแบริเออร์ ทางหลวงหมายเลข 4243 ตอน สะเดา - สะท้อน ที่ กม.35+180 (ด้านขวาทาง) จำนวน 1 แห่ง 319/-/67/122 02/04/2567 319/-/67/122 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,921 รายการ