วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
งบประมาณ ประจำปี 2562
ลงวันที่ 29/11/2561

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562                                                  

รายการ

ได้รับงบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

เปอร์เซนต์
การเบิกจ่าย

บำรุงปกติ 45,148,000.00 44,796,810.92 351,189.08 99.22
บำรุงตามกำหนดเวลา 39,191,109.22 39,191,109.22 - 100.00
บำรุงพิเศษและบูรณะ 71,644,342.94 71,644,342.94  - 100.00
ก่อสร้างอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้าง 16,382,300.00 16,382,300.00 - 100.00
บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค 36,915,559.94 22,921,759.94 13,993,800.00 62.09
ฟื้นฟูทางหลวงภัยพิบัติ 46,278,798.83 25,788,798.83 20,490,000.00 55.72
อำนวยความปลอดภัย 25,436,619.66 23,791,597.66 1,645,022.00 93.53
ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน  14,455,800.00 14,455,800.00  100.00 
ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ 29,845,600.00 4,476,840.00 25,368,760.00 15.00
บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 29,995,000.00 4,499,250.00 25,495,750.00 15.00
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิมประสิทธิภาพทางหลวง 29,999,000.00 6,069,640.60 23,929,359.40 20.23
โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมฯ 9,167,916.44 9,167,916.44 - 100.00
คชจ.ในการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน 107,839.00 107,839.00 - 100.00
งบกลาง (ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย) 17,235,400.00 17,224,635.47 10,764,53 99.94
ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 299,890.00 297,871.04 2,018.96 99.33
ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2,755,791.00 2,755,278.16 512.84 99.98
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และตรวจสอบ 1,346,493.00 1,269,510.32 76,982.68 94.28
คชจ.เทศกาลปีใหม่ 135,000.00 135,000.00 - 100.00
ค่าธรรมเนียมศาล 6,200.00 6,200.00 - 100.00
งบดำเนินงาน 1,095,000.00 1,094,955.64 4.36 100.00
งบบุคลากร 3,813,364.37 3,809,861.37 3,503.00 99.91
โครงการการมีส่วนร่วม 50,000.00 49,970.00 30.00 99.94
รวม 421,305,024.40 309,937,327.55 111,367,696.85 73.57

                                           


'