วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมสรุปผลการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่างๆ
ลงวันที่ 17/10/2566
วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) นายชยพล เพชรจำนง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, นางสาวปริศนา โชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม, นางณัฐพัชญ์ นามพญาจรัส รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมสรุปผลการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่างๆ ณ ห้องประชุมโอฬาร วาสุถิตย์ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

'