วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
ลงวันที่ 20/06/2566
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) นายชยพล เพชรจำนง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, นางสาวปริศนา โชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม, นางณัฐพัชญ์ นามพญาจรัส รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2566 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมสรุปผลการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่างๆ ณ ห้องประชุมโอฬาร วาสุถิตย์ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

'