วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ให้การต้อนรับ คณะตรวจงาน คณะ รทร.
ลงวันที่ 02/03/2566
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง ฝ่ายบำรุงทาง และคณะฯ ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ในการนี้ นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม),นายชยพล เพชรจำนง รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, หัวหน้าหมวดทางหลวง, หัวหน้างาน, ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมโอฬาร วาสุถิตย์ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)

'