วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล. 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ ระหว่าง กม.7+200-กม.7+785 (ด้านซ้ายทาง)
ลงวันที่ 20/11/2561

            แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ดำเนินการก่อสร้างทางคู่ขนาน ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม – จะนะ ระหว่าง กม.7+200 – กม.7+785 (ด้านซ้ายทาง) รวมระยะทางยาว 0.585 กิโลเมตร ในพื้นที่ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นย่านชุมชน และปัจจุบันเป็นพื้นที่ค้าขายของชาวบ้าน ดังนั้นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน ส่งเสริม และกระตุ้นเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงย่านชุมชน เพื่อความสะดวก ปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางสัญจร และประชาชนสองข้างทาง และยังเป็นโครงการที่เชื่อมโยงต่อกับโครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนที่เคยดำเนินการแล้ว เมื่อปีงบประมาณ 2559

            โครงการดังกล่าวดำเนินการตามแผนพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร และขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ลักษณะโครงการเป็นงานก่อสร้างทางคู่ขนาน ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางเป็นแอสฟัลท์ ข้างละ 2.5 เมตร ก่อสร้างทางเท้า (ด้านซ้ายทาง) กว้าง 3.45 เมตร  พร้อมก่อสร้างทางระบายน้ำ และวางท่อ งบประมาณ 14,455,800.- บาท

 


'