วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
โครงการ "1อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
ลงวันที่ 10/07/2562

ด้วยเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) ได้มอบหมายให้ นางอัมรา ศรีพรม หัวหน้างานสารสนเทศ นางอุษา วิจิตรกานต์วงศ์ หัวหน้างานสารบรรณ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงฯ ร่วมกิจกรรมกับอำเภอนาหม่อม จ.สงขลา ตามโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ "1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"โดยการตัดหญ้า เก็บขยะ และหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง บริเวณร่องกลาง ทางหลวงหมายเลข 43 ตอน นาหม่อม - จะนะ ระหว่าง กม.7+206 - กม.8+939


'