วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ตรวจราชการส่วนราชการกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ลงวันที่ 16/07/2564

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกริชเพชร  ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการส่วนราชการกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดสงขลา (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting)  โดยนายวิฑูรย์  อัตตเกษม  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)  บรรยายสรุปและนำเสนอข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมนี้ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม, รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และหัวหน้างานสารสนเทศ เข้าร่วมด้วย  ณ ห้องประชุมโอฬาร วาสุถิตย์  แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)


'