วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.42 ตอน นาทวี - ลำไพล ระหว่าง กม.15+000 - กม.25+720
ลงวันที่ 23/03/2564

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) โดยนายวิฑูรย์  อัตตเกษม  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)  ดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน  โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน  ทางหลวงหมายเลข 42  ตอน  นาทวี – ลำไพล ระหว่าง กม.15+000 – กม.25+720  ระยะทาง 10.720 กิโลเมตร  พื้นที่ตำบลคลองทราย  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  ในวันพฤหัสบดี ที่ 18  มีนาคม  2564  ระหว่าง เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมกำนันเมล์  โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  ตำบลคลองทราย  อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา  ในการนี้ นายอภิชาติ  สันติกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงาน  โดยมีวิทยากรจากผู้แทนสำนักสำรวจและออกแบบ และสำนักก่อสร้างทางที่ 1  กรมทางหลวง  ชี้แจงรายละเอียดและรูปแบบการก่อสร้าง  โดยมีส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน สถานศึกษา บริษัท  และประชาชนผู้อาศัยสองข้างทาง   จำนวน  100  คน  เข้าร่วมกิจกรรม


'