วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
มาตรการป้องกันและควบคุม COVID-19
ลงวันที่ 24/03/2563

วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563 นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) มอบหมายให้ นายอภิชาติ สันติกุล รองผู้อำนวยการแขวงฯ ประชุมหัวหน้าหน่วยเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง เพิ่มมาตรการคัดกรองสถานการณ์แพร่ระบาด COVID - 19 โดยจัดตั้งจุดคัดกรองเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่แขวงฯ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


'