f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาบริการ 09/09/2563 311/-/63/219 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
47 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/09/2563 311/60/63/220 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
48 ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2563 311/40/63/215 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/09/2563 311/60/63/213 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/09/2563 311/60/63/214 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
51 วัสดุก่อสร้าง 31/08/2563 63087651149 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
52 วัสดุไฟฟ้า 28/08/2563 311/45/63/210 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
53 วัสดุก่อสร้าง 28/08/2563 311/60/63/209 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
54 ขายทอดตลาดเครื่องจักชำรุด (งานงบประมาณ) 18/09/2563 สข.1/ข3/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
55 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) 18/09/2563 สข1/ข3/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
56 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 27/08/2563 311/35/63/207 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
57 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 27/08/2563 311/30/63/169 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27/08/2563 311/40/63/29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
59 จ้างเหมางานทางระบายน้ำ(งานขุดลอกรางระบายน้ำลำรางสาธารณะ)ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1402 ตอนเนินพิชัย-คลองหวะ 27/08/2563 311/-/63/208 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
60 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/08/2563 311/40/63/206 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 543 รายการ