f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
กิจกรรม Big Cleaning Day วันทำความสะอาดใหญ่
ลงวันที่ 06/08/2562

วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 และหมวดทางหลวงในสังกัด ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันทำความสะอาดใหญ่ โดยบุคคลากรทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม 5ส เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงานสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ณ สำนักงานแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1


'