f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อแบตเตอรี่ไมค์โครโฟน รุ่น IRC 14430 x 3 ขนาด 3.7 V. 1,950 mAh จำนวน 21 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 21/08/2563 310/45/63/105 สำนักงานทางหลวงที่ 18
32 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 21/08/2563 310/45/63/106 สำนักงานทางหลวงที่ 18
33 ซื้อแบตเตอรี่และดัมส์ เพื่อใช้ในการสำรองแบตเตอรี่ และพิมพ์เอกสารของงานเงินทุนฯ 17/08/2563 310/B/40/63/59 สำนักงานทางหลวงที่ 18
34 ซื้อเพื่อสำรองไว้ใช้ในการซ่อม บำรุง รักษาวัสดุของใช้โรงงาน วัสดุเครื่องจักร ยานพาหนะ ของสำนักงานทางหลวงที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 310/B/85/63/58 สำนักงานทางหลวงที่ 18
35 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6535-95-3 จำนวน 44 รายการ 17/08/2563 310/B/-/63/57 สำนักงานทางหลวงที่ 18
36 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุง รักษารถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6500-15-5 ครบกำหนดเช็คระยะ 160,000 กม จำเป็นต้องจ้างเอกชนดำเนินการ 17/08/2563 310/B/-/63/55 สำนักงานทางหลวงที่ 18
37 ซื้อแบตเตอรี่แบบชาร์จ ขนาด 1.2V 5000 mAh จำนวน 12 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 17/08/2563 310/45/63/101 สำนักงานทางหลวงที่ 18
38 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2563 310/40/63/100 สำนักงานทางหลวงที่ 18
39 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 06/08/2563 310/40/63/99 สำนักงานทางหลวงที่ 18
40 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 06/08/2563 310/40/63/97 สำนักงานทางหลวงที่ 18
41 ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 05/08/2563 310/40/63/96 สำนักงานทางหลวงที่ 18
42 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนเพดาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 04/08/2563 310/20/63/95 สำนักงานทางหลวงที่ 18
43 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-8800-08-2 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2563 310/B/30/63/80 สำนักงานทางหลวงที่ 18
44 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อสำรองไว้ใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของ สำนักงานทางหลวงที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2563 310/B/35/63/54 สำนักงานทางหลวงที่ 18
45 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2563 310/40/63/89 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 31 ถึง 45 จาก 331 รายการ