f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
เข้าร่วมอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
ลงวันที่ 15/05/2562

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. นายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ นายชยุธ โลหกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ ตำแหน่งที่ ๑ นายไพศาล สุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ ตำแหน่งที่ ๒ และข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ เข้าร่วมอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" มี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


'