f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562
ลงวันที่ 16/05/2562

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายอรุณ เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 นายชยุธ โลหกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 1 นายไพศาล สุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 18 ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณสวนป๋าเปรม ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูกได้ขอรับการสันบสนุนจากหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้สงขลา อันได้แก่ ต้นตะเคียน ต้นพะยอม ต้นพยุง ต้นสัก ต้นเทียม ต้นมะฮอคกานี ต้นสะเดา ไม้ทัง ไม้หลุมพอ ไม้ยางนา ต้นหว้า เป็นต้น รวมจำนวน 200 ต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

 

#สำนักงานทางหลวงที่18
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#วันต้นไม้ประจำปีของชาติ2562


'