f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 18/09/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาฟื้นฟูทางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ตอน 1 ระหว่าง กม.130 +292 - กม.132+152 LT. ระยะทาง 1.860 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 19 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 08/09/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ งานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (Single Slope Barrier) ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.91+015 - กม.93+850 เป็นตอนๆ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.98+666 - กม.103+125 เป็นตอนๆ และทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาว - ท่าเรือปากบารา ระหว่าง กม.4+785 - กม.8+720 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 3 แห่ง (8,974 เมตร) จำนวน 4 รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
13 28/08/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ งานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (Single Slope Barrier) ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.91+015 - กม.93+850 เป็นตอนๆ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.98+666 - กม.103+125 เป็นตอนๆ และทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาว - ท่าเรือปากบารา ระหว่าง กม.4+785 - กม.8+720 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 3 แห่ง (8,974 เมตร) จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 27/08/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ งานก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (Single Slope Barrier) ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.91+015 - กม.93+850 เป็นตอนๆ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.98+666 - กม.103+125 เป็นตอนๆ และทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาว - ท่าเรือปากบารา ระหว่าง กม.4+785 - กม.8+720 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 3 แห่ง (9,605 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 24/08/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสตูล โดยติดตั้งเสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง (761 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 20/07/2563 แขวงทางหลวงสตูล ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.2+500 - กม.3+520 ระยะทาง 1.020 กม. ปริมาณงาน 12,240 ตร.ม. จำนวน 19 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 20/07/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.64+000 - กม.65+650 ระยะทาง 1.650 กม. ปริมาณงาน 19,800 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 10/06/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด High Mast หลอดไฟขนาด 400 W.MH. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยใช้เสาไฟ 25.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4362 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน ระหว่าง กม.5+000 - กม.5+250 ปริมาณงาน 2 ต้น จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 20/04/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมากิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม. 60+300 - กม. 71+815, ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอน ย่านซื่อ - ตำมะลัง ระหว่าง กม. 98+805 - กม. 99+575, ทางหลวงหมายเลข 4051 ตอนควบคุม 01 เปลี่ยนแปลงแผน
20 15/04/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมากิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.81+575 - กม.92+460 ปริมาณงาน 460 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 79 รายการ