f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสตูล
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62010037050
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษา ในงานบำรุงทาง ประเภทงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 , 0202 ตอน บ้านนา - ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.30+000 - กม.133+363 ระยะทาง 102.363 กม. จำนวน 23 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 5,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 01/02/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 02/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ