f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสตูล
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62100071193
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ที่ กม.27+750 จำนวน 4 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,127,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 16/10/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ