f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสตูล
ปีงบประมาณ 2562
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62090036500
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - ย่านซื่อ ระหว่าง กม.75+275 - กม.75+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 7,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 20/09/2562
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 10/2562
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ